ტრენერი

"ევექსისკლინიკები" აცხადებსშერჩევას ტრენერის  პოზიციაზე.

 

სამუშაოსადგილმდებარეობა: თბილისი, სათავოოფისი; ვაჟა ფშაველას 40 სამუშაოგრაფიკი: სრულიგანაკვეთი

ძირითადიმოვალეობები:

** ტრენინგ-ცენტრისპოლიტიკისადასტანდარტებისმიხედვითტრენინგ-პროგრამებისშეფასება;

** ტრენინგისკალენდარისმართვა - წლიურისასწავლოგეგმისადასხვატრენინგებისმოთხოვნებისორგანიზება;

** ტრენინგკატალოგისმუდმივიმოდიფიკაცია - ახალიპროგრამებისინტეგრირება;

** მომსახურებისსტანდარტებისშესაბამისადტრენინგ-პროგრამების (service +, კომუნიკაცია, სტრესისმართვა, კონფლიქტისმართვადასხვ.) მომზადებადაჩატარებათანამშრომლებისათვის;

** სწავლების საუკეთესო პრაქტიკების მოძიება და ინოვაციური მეთოდების გამოყენება;

** თანამონაწილეობატრენინგისსაჭიროებებისკვლევისადა  ანალიზისმიმართულებით - შეთავაზებებისპროგრამებისშექმნა;

** კომპანიის თანამშრომლების ატესტაციის პროცესისთვის (არასამედიცინო საკითხებზე) ტესტების შექმნა, ატესტაციის ჩატარება და ტესტების გასწორება;

** ჩატარებული ტრენინგების ეფექტიანობის ანალიზის საფუძველზე, საჭიროების შემთხვევაში, სწავლების მეთოდისა და სასწავლო მასალების ცვლილება;

** ინდივიდუალურიგანვითარებისგეგმისმართვა - ინდივიდუალურისწავლებისსაჭიროებებისმოთხოვნისანალიზიდაშესაბამისიშეთავაზებებისშემუშავება;

** ტრენინგებისშედეგებისშეფასებისანალიზიდაშესაბამისიანგარიშებისმომზადება;

 

საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

** უმაღლესიგანათლება  სოციალურიმეცნიერებებისკუთხით (სასურველიაფსიქოლოგიისმიმართულებით);

** აუცილებელია ტრენერად მუშაობის მინიმუმ 2-3 წლიანი გამოცდილება;

**  სასურველიაTOT სერტიფიკატი;

** საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა - განსაკუთრებით MS Excel, Powerpoint, Word;

** აუცილებელია ინგლისური ენის ცოდნა; (B2)

 

პიროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

** პარტნიორობა (ურთიერთდახმარება, ურთიერთთანამშრომლობა, გუნდურობა);

** პროფესიული განვითარებისკენ სწრაფვა;

** ეფექტიანი კომუნიკაციის უნარი;  

** დროის ეფექტიანად მართვის უნარი;

** ანალიტიკური/კრიტიკული აზროვნება;

** თანამედროვე ტექნოლოგიების, ინსტრუმენტების გამოყენების უნარი;

** გამართული წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი.


განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა: 27 ივნისი, 2022.

"ევექსისკლინიკები" მადლობას გიხდით ვაკანტური თანამდებობით დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს.მოთხოვნილი დოკუმენტის/ინფორმაციის გადმოგზავნით დასაქმების მსურველი (შემდგომში აგრეთვე "კანდიდატი") ადასტურებს, რომ მის მიერ მიწოდებული  ინფორმაცია (პირადი მონაცემები, მოწოდებულ დოკუმენტებში მოცემული სხვა მონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)ი და სხვა ნებისმიერი მოწოდებული დოკუმენტაცია), არის უტყუარი.
დამსაქმებელი იღებს ვალდებულებას მოპოვებული ინფორმაცია დაამუშაოს იმ მოცულობით და ფარგლებში, რომელიც საჭიროა მიზნის მისაღწევად. მოპოვებული ინფორმაცია დამსაქმებელთან ინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით, ხოლო ნებისმიერი სადავო საკითხის შემთხვევაში, რომელსაც შეიძლება შემხებლობა ჰქონდეს კანდიდატთან ან მოპოვებულ ინფორმაციასთან, შესაბამისი დავის დასრულებამდე. ამასთან, სადავო გარემოებების არსებობისას, დამსაქმებელი უფლებამოსილია, მოპოვებული ინფორმაცია გადასცეს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს. ასევე, თქვენს მიერ გამოგზავნილი რეზიუმე შესაძლოა, არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე და დარეზერვებული იქნას სხვა რელევანტური ვაკანსიისათვის. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვისა და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხისა თუ წამოჭრილი პრობლემის მაქსიმალურად ეფექტურად მართვის/გადაჭრის მიზნით, წინამდებარე თანხმობის გამცემი პირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერ დროს მიმართოს დამსაქმებლის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს და არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მიიღოს კვალიფიციური და ოპერატიული მომსახურება.გთხოვთ, მხოლოდ იმშემთხვევაში გამოეხმაუროთ ვაკანსიას და გამოგვიგზავნოთ თქვენი მონაცემები, თუ თქვენ ეთანხმებით ზემოაღნიშნულ პირობებს. 

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line