მზია ნანავა-უშვერიძე

ოჯახის ექიმი

Didube Polyclinic. 141a, Tsereteli avenue, Tbilisi