მიხეილ კოჭლამაზაშვილი

ანგიოლოგი 

Didi Dighomi Polyclinic. 16 Petritsi str., Tbilisi