ჯილდა მახარაძე

გინეკოლოგი

Chakvi Medical Center. King Tamar 40, Chakvi