ეთერი ნიკოლოზიშვილი 

თერაპევტი

Telavi Polyclinic. 15 Arsenishvili st, Telavi