ჩიკვატია რუსიკო

ნევროლოგი 

Zugdidi Polyclinic. 1 Merab Kostavas str., Zugdidi