საოპერაციო და ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსი

ევექსის კლინიკები აცხადებს შერჩევას  საოპერაციო და ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსი პოზიციაზე.

 

სამუშაოსადგილმდებარეობა: თბილისი, სათავო ოფისი

სამუშაოგრაფიკი: სრული

 

 

       ძირითადიმოვალეობები:

 

 • ქსელის მასშტაბითკლინიკებში საოპერაციო პროცესების უწყვეტად, გამართულად წარმართვა;
 • საოპერაციო კუთხით სამედიცინო სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა;
 • კლინიკების პრობლემებზე და დეფიციტებზე დროული და პროდუქტიული რეაგირება;
 • საოპერაციო მიმართულებით პროცედურებისა და სტანდარტების შემუშავება / დანერგვა;
 • ქსელის მასშტაბით ლოჯიტიკური პროცესების მართვა და განვითარება;
 • ქსელის საოპერაციო ხარჯების ოპტიმიზაცია;
 • ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვა;
 • დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულისა და საოპერაციო ბიუჯეტის შედგენა;
 • ქსელის მასშტაბით მარაგების მართვა;
 • დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულის მართვა;

 

 

 

 

        საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება სასურველია ფინანსების ან ბიზნეს მენეჯმენტის მიმართულებით
 • აუცილებელია მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მენეჯერულ პოზიციებზე საოპერაციო მიმართულებით;
 • აუცილებელია, მარაგების მართვის გამოცდილება;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა - განსაკუთრებით MS Excel;

 

 

       იროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 

 • თანამშრომლების მართვის უნარი;
 • ყურადღება და დეტალებზე ორიენტაციის უნარი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • პრობლემების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის უნარი;
 • მოლაპარაკების წარმოების უნარი;

 

 

 

 

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  29 აპრილი, 2021 წელი

ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

 

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line