აპლიკაციების განვითარებისა და მხარდაჭერის ჯგუფის კოორდინატორი

ევექსისკლინიკები აცხადებსშერჩევას  აპლიკაციების განვითარებისა და მხარდაჭერის ჯგუფის კოორდინატორის  პოზიციაზე.

 

სამუშაოსადგილმდებარეობა: თბილისი, სათავო ოფისი

სამუშაოგრაფიკი: სრული

 

 

       ძირითადიმოვალეობები:

 • აპლიკაციების გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა;
 • პოლიკლინიკების სხვადასხვა აქციებში და სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის ტექნიკური მხარდაჭერა;
 • კომპანიის მხრიდან ინიცირებული პროგარმული განვითარებისთვის მომწოდებლის მოძიება, ხელშეკრულების გაფორმებისთვის საჭირო ყველა პროცედურის კოორდინირება;
 • მოთხოვნის დოკუმენტის (RFC) შემუშავება და ვენდორისთვის მიწოდება;
 • ვენდორის მიერ სამუშაოს შესრულების ვადების კონტროლი და საბოლოო პროდუქტის ჩაბარება;
 • შემუშავებული პროდუქტის ქსელის მასშტაბით დანერგვა, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ტრენინგის კოორდინირება;
 • დანერგილ პროდუქტთან დაკავშირებული რეპორტინგი და უკუკავშირების ანალიტიკა;
 • მიღებული უკუკავშირის მიხედვით არსებული პროგრამული პროდუქტის დახვეწა/განვითარება/გაუმჯობესება;
 • დაქვემდებარებული თანამშრომლების მართვა;

 

 

 

 

        საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ბიზნეს ადმინისტრირების, გამოყენებითი მათემატიკის ან/და კომპიუტერული მენცნიერებების მიმართულებით;
 • IT პროექტების მართვისა და ანალიტიკის მიმართულებით მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა - განსაკუთრებით MS Excel;
 • ინგლისური ენის ცოდნა მინიმუმ B2 დონეზე.

 

 

       იროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 

 • თანამშრომლების მართვის უნარი;
 • ყურადღება და დეტალებზე ორიენტაციის უნარი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • პრობლემების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის უნარი;
 • მოლაპარაკების წარმოების უნარი;

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  23 ივნისი, 2021 წელიევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line